You are currently browsing the monthly archive for februari 2018.

Kallelse: Välkomna till årsmöte i Nargöföreningen
Plats: Wallingatan 34, 5 trappor (det finns hiss). Portkod finns på det analoga utskicket
Tid: Lördag 24 mars kl 14.00
Dagordning
1 Mötets öppnande
2 Val av mötesordförande
3 Val av mötessekreterare
4 Val av justeringsmän och rösträknare
5 Fastställande av dagordning
6 Förteckning över närvarande
7 Fråga om mötets behöriga utlysande
8 Styrelsens berättelse och ekonomisk redovisning
9 Revisorernas berättelse
10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11 Val av föreningsordförande för 2 år (nuvarande Uno Lillevars)
12 Val av sekreterare för föreningen för 2 år (Nuvarande Seija Näsholm Luther)
13 Val av styrelseledamot (nuvarande Christoffer Herm) samt ersättare (nuvarande Cecilia Herm) för 2 år
14 Val av revisorer för 2 år (nuvarande Mattias Reinholdson och Gulla Bertelson)
15 Val av valberedning för 2 år (nuvarande Kristina Rosen och Thomas Malmström)
16 Fastställande av årsavgift för 2019
17 Medlemsfrågor
18 Frågor som styrelsen hänskjutit till årsmötet:
– Medlemskap i ”Småöarna?”
19 Övrigt:
– Nargödagen
– Invigning av Nargökyrka
– Svenskdag
– Minnestavlor
– Nargöföreningens estniska förening
– Siljalinekod för föreningens medlemmar
20 Mötets avslutande

Efter mötet kommer Kristina Rosen att hålla ett litet föredrag på ca 20 minuter angående filmen hon arbetar med om Bernhard Schmidt.

Därefter kommer det serveras lättare förtäring innan dagen avslutas.

Gamla och nya medlemmar är hjärtligt välkomna till Eesti Maja!

Styrelsen

Annonser

Kategorier

Annonser