You are currently browsing the monthly archive for april 2017.

Nargöföreningens årsmöte hölls lördagen 25 mars på Roslagsgatan . Mötet  inleddes med en tyst minut till minne av de nargöbor som avlidit under året, Hugo Rosen, Maj-Gret Jõesaar och Sigvard Markus.

Det blev inga nya medlemmar i styrelsen. Kristjan Luther omvaldes till kassör för två år och Lena Dahlerus omvaldes till ledamot för samma tid. Övriga styrelsen består av ordförande Uno Lillevars, sekreterare undertecknad samt ledamot Christoffer Herm och ersättare Cecilia Herm som alla  innehar sina uppdrag ännu ett år. Det gäller även valberedningen, som består av Kristina Rosen och Thomas Malmström. Även revisorerna Gulla Bertelson och Mattias Reinholdson sitter på sina poster ännu ett år. Det beslöts att årsavgiften för kommande år blir oförändrad, d v s 250 kr per person. Medlemskapet i föreningen är alltså personligt.

Från Mai Malmström fick vi alla info ang den nystartade Nargöföreningen i Estland. Den har till uppgift att främja Nargös utveckling men även stötta församlingen. För att uppnå de målen ska man bl a skapa förutsättningar för församlingens aktiviteter, arbeta aktivt för att Nargö ska få samma status som andra småöar med permanent boende, samarbeta med staten och lokala förvaltningar, skapa permanent förbindelse med fastlandet, anordna kulturella aktiviteter och t ex sponsring av naturskydd. Föreningen har idag 30-40 medlemmar och årsavgiften är 30 Euro. Två talkodagar är bestämda för 2017, 6 maj och 3 juni. I maj samlar man skräp och i juni ägnar man dagen åt bl a räddningsfrågor. Förmodligen kommer Patrik Göransson från S:t Mikael att medverka på möten och hålla oss uppdaterade om verksamheten. Årsmötet beslöt att vi som förening blir medlemmar och att Mai blir vår representant.

Nargödagen med gudstjänst är bestämd till 23 juli denna sommar.  Precis som tidigare år går bra att i förväg  betala för båtresan till ön och sätta in 200 kr på Nargöföreningens Plusgiro 414 37 82-3 före 1 juli.

Lokalfrågan avseende  SOV kom på tapeten på mötet, även om det är något vi just inte kan påverka, men vi var flera som lovordade förslaget om Eesti Maja.

Beträffande minnestavlorna gällande gåvor till Nargö kyrkas renovering, beslöts att deadline för inbetalningar i år var 31 mars. Det ska naturligtvis gå att komplettera tavlorna framöver med nya namn.

Nytrycket av Erik Schmidts skrift om  nargösläkterna  är försenad och det är idag osäkert när och i vilken form nytrycket blir.

Christoffer Herm är webbmaster för föreningens hemsida,  nargoforeningen.wordpress.com . Han efterlyser både ny och äldre information gällande Nargö. Kontakta honom gärna på  christoffer.herm@gmail.com om du har ideer.

Mötet avslutades med trevlig samvaro kring en god smörgåstårta och kaffe med dopp.

Seija Näsholm Luther

Annonser

Kategorier

Annonser